История

Донецкая государственная  сельскохозяйственная опытная станция

Донецкая государственная  сельскохозяйственная опытная станция  — ведущая сельскохозяйственная научно-исследовательское учреждение Донецкой области (до 2012 года — Донецкий институт агропромышленного производства ).

История создания станции началась в 1926 году в. Артемовске, где была основана Артемовска сильськогоспoдарська исследовательская станция, в обязанности которой входило изучение новых приемов агротехники сельскохозяйственных культур в условиях Донбасса. В 1930 году в связи с упорядочением исследовательской дела на Украине, на стации был создан отдел зернового хозяйства Днепропетровской сельскохозяйственной опытной станции с научными сотрудниками, оборудованием и селекционным материалом.

С 1934 года исследовательская станция начала заниматься выращиванием сортовых семян для обеспечения планового сортообновления зерновых и масличных культур Донбасса.

В 1937 году станция была переименована в Сталинскую государственную селекционную станцию ​​с непосредственным подчинением МСХ СССР. Были начаты работы по селекции озимой ржи, овса, кукурузы, проса, люцерны, эспарцета, житняка, суданской травы.

В период оккупации немецко-фашистскими захватчиками было разрушено и сожжено все станционные сооружения, уничтожены все материальные ценности. Работы по селекции люцерны, эспарцета, житняка и суданской травы были восстановлены только с 1949 года.

В 1956 году станция была реформирована в Донецкую областную государственную сельскохозяйственную опытную станцию ​​и переведена из Артемовска на базу совхоза им. Октябрьской революции в поселок Пески.

В настоящее время Донецкая государственная сельскохозяйственная опытная станция   является базовым учреждением Центра научного обеспечения АПК Донецкой области.

Основними напрямками досліджень є створення нових високоврожайних сортів зернових і кормових культур, їх селекція, удосконалення і розробка інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, розробка систем екологічного землеробства, удосконалення технологій тваринництва і кормовиробництва.

У різний час на Станції працювали: видатний селекціонер по кукурудзі, доктор сільськогосподарських наук В.Є. Козубенко, один з провідних фітопатологів республіки, доктор біологічних наук Е. Ф. Немліенко, дослідники Е.Т. Федоровський, І.І. Хорошилов, доктора наук Є.І. Адмін, А.Л. Бугуцький, Б.В. Полферов. Вели плідну науково-дослідну роботу заслужений агрономи УРСР, лауреат Державної премії СРСР, лауреат республіканської премії імені В.Я. Юр’єва   Т.Є. Тарасенко,  заслужений агроном УРСР І.Т.Соколов, лауреат Державної премії СРСР І.Д. Прохожай, Г.П. Педан, І.П. Котенко, кандидати наук А.П. Мартовицький, Т.М.Феофілатова, Г.К.Степаненко, В.П. Коляда, А.П. Коваленко, В.В. Ващенко, В.Ю. Комарський, М.К. Радченко, В.О. Логвіненко, С.М. Александров, В.М. Яросевич, Л.В. Ремезов.

Плідно і ефективно естафету підхопили кандидати наук: Л.І. Коноваленко, Ю.К.Бородай, О.Б. Бондарева, М.М. Тімофєєв, С.М. Удовиченко, Ю.В.Логвіненко, І.М. Радченко; наукові співробітники П.П. Дмитренко, К.М. Пархомюк, Т.Ф. Василенко, Т.І. Косова, С.Л. Гавриш, Н.Л. Уваров та інші.

Їх зусиллями і під їх керівництвом розроблені і впроваджені у виробництво нові сорти, прогресивні прийоми вирощування сільськогосподарських культур.

Традиції інституту продовжують молоді вчені: кандидат наук О.О. Вінюков, аспіранти Н.А. Чугрій, О.Б. Вінюкова, О.М.Коробова.

За історію Станції особливо добрі результати досягнуті в селекції сільськогосподарських культур. Ваиведено і районовано сорти озимої пшениці Донецька 48, Білосніжка, Попелюшка, Богиня, Олексіївка, Краплина; еспарцету Аметист донецький; суданської трави Донецька 5; ярого ячменю  Донецький 12, Донецький 14, Донецький 15,  Партнер, Східний, Сталий, Степовик, Аверс, Щедрик. Значна їх частина набула широкого поширення в сільськогосподарському виробництві. На даний час сорти донецької селекції вирощуються в 30 областях України і Росії на площі понад 1 млн.га.

Насінницька робота ведеться по 5 культурам і 20 сортам, гібридам і лініям зернобобових, однорічних і багаторічних трав. Щорічно Станція реалізує господарствам області 250 тонн насіння високої репродукції для сортозаміни і сортооновлення в господарствах області.

Розроблено та рекомендовано для впровадження науково-обгрунтована структура посівних площ, сівозміни для господарств різної спеціалізації, що забезпечують стабільне виробництво зерна і кормів, комплекс заходів щодо підвищення стійкості і родючості грунтів, ефективного використання добрив.

Удосконалено і широко впроваджуються інтенсивні технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю, кукурудзи, соняшнику. Подальше їх удосконалення направлено на розробку прийомів отримання стабільно високих врожаїв при зниженні витрат, забезпеченні охорони навколишнього середовища.

Впроваджуються рекомендації по системі захисту зернових культур від шкідників і хвороб.

Ведуться наукові дослідження з розробки інтенсивних кормових сівозмін для господарств області з різною спеціалізацією і концентрацією тваринництва, вдосконалюються технології вирощування кормових культур, поліпшуються промислові технології виробництва молока та яловичини, покращуються племінні й продуктивні якості великої рогатої худоби.

Проводяться комплексні дослідження по механізації трудомістких процесів в рослинництві і тваринництві.

Вивчається розвиток внутрішньогосподарських товарно-грошових відносин на орендній основі в умовах ринкової економіки, ефективність різних форм організації виробництва і вдосконалення госпрозрахунку в господарствах.

Господарствам області щорічно передається 26-30 інноваційних розробок. Отримано 48 авторських свідоцтв та 8 патентів на винаходи і корисні моделі.

Вчені надають великого значення пропаганді наукових розробок. Видаються книги, рекомендації, буклети, листівки та ін.

Станція має наукову бібліотеку, яка налічує близько 30 тис. одиниць книжкового фонду. Обслуговуються фахівці прилеглих організацій і господарств.

Роботу наукового колективу спрямовує науково-технічна рада. Вона визначає тематику наукових досліджень і контролює її виконання, сприяє прискоренню впровадження наукових розробок у виробництво.

Науково-методична комісія займається поточними питаннями науково-дослідної діяльності відділів і лабораторій.

Трудовий колектив Станції прагне внести гідний вклад в розвиток аграрної науки України, сприяє впровадженню передових ідей в агропромислове виробництво Донецької області.